Om konferensen

Vi fokuserar på transportbidrag till ett hållbart samhälle

Transport är av stor betydelse för att lösa tre av de mest akuta kriserna som åra samhällenstår inför: klimatkrisen, hälsokrisen och en mobilitetskris i form av trängsel i städer och en bristande tillgång till kollektiva transporter på landsbygden. Det sätt vi organiserar vår transport på kan göra en positiv skillnad.

Helt i linje med FN:s globala mål!

KLIMAT

Transportsektorn ligger långt efter i den gröna omställningen. Faktum är att koldioxidutsläppen från transporter ökar igen. Flera forskare pekar på att de nationella åtgärder som bidrar till att minska, eller omvandla energiförbrukningen inom transportområdet går för långsamt. Vi har mindre än tio år på oss för att hitta lösningar, om vi ska kunna uppfylla våra internationella gröna åtaganden och bromsa upp de mest katastrofala uppvärmningsscenarierna.

HÄLSA

Hälften av den danska och svenska befolkningen är idag överviktiga. Övervikt är ett växande globalt problem. Övervikt ökar risken för kroniska sjukdomar, förlorad produktivitet och för tidig död. Detta kan vi motverka genom att främja aktiv mobilitet, till exempel cykling, eftersom vi från studier vet att fysisk aktivitet ger mindre risk för livsstilssjukdomar.

MOBILITET

I Danmark och Sverige köper vi alltfler bilar och bygger fler vägar. När det finns mer utrymme på vägarna sätter sig fler i bilarna – ensamma. Utanför storstäderna är utmaningen en bra kollektiv transport, som ett realistiskt alternativ till bilen. Med nuvarande utveckling blir vi mer beroende av transport i bil, vilket skapar stora utmaningar kring trängsel, luftkvalitet och buller i och runt våra städer – och går i fel riktning i förhållande till hälsa och klimat.

Om vi inleder tvärgående samarbete för att tackla de tre utmaningarna tillsammans, blir det möjligt att lösa dem. Det är nödvändigt att involvera intressenter över områdena och se hållbar mobilitet som ett medel för ett hållbart samhälle, och inte ett mål i sig. Konferensen erbjöd till diskussion och debatt om hur vi kan skapa positiva avtryck på tre av de största utmaningarna i vår tid – klimat, hälsa och mobilitet.

Åtgärder behövs nu. Därför erbjöd konferensen ett antal konkreta erfarenheter. Det kallar vi ’change by practice’.