Oplægsholdere

Oplægsholdere

Denne side er på både dansk og svensk.

Steen Hildebrandt

Formand for 2030-Panelet og professor i organisations- og ledelsesteori

2030-panelet understøtter Folketingets tværpolitiske 2030-netværk for FN’s Verdensmål med analysearbejde, sparring, videndeling og møder.

 ”FN´s 17 verdensmål vil nu og i fremtiden påvirke staten, regioner, kommuner og private virksomheder. Men hvordan vil vi forholde os til FN´s mål og anbefalinger? Hvilke krav vil vi konkret møde? Og hvad betyder det for politikere, ledelse, ledere og medarbejdere i Danmark?”

Keynote speaker den 10. september – del 2

Benny Engelbrecht

Transportminister

”I min verden skal vi have plads til såvel biler og busser som tog og cykler. Vores infrastrukturplanlægning skal bero på et sammenhængende transportsystem, hvor de forskellige tilbud og muligheder spiller sammen og fungerer sammen – og ikke modarbejder hinanden.”

Keynote speaker den 11. september

Jens Troelsen

Professor og Forskningsleder for Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Active Living har fokus på at modvirke de negative konsekvenser af fysisk inaktivitet, som næstefter rygning kan regnes som den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.

”Det er nu mere normalt at være overvægtig end at være normal vægtig. 51 procent er overvægtige, viser de seneste tal om danskernes sundhed. En tredjedel af befolkningen bevæger sig ikke 150 minutter om ugen, som WHO anbefaler. Cykler man cirka tre timer om ugen, er der en markant nedsat risiko på 40-50% for at få kræft, hjertesygdomme og tidlig død.”

Ekspertindlæg den 10. september – del 2

Michael Svane

Branchedirektør DI Transport, Dansk Industri

DI Transport har en målsætning om, at også transporterhverv må og skal levere en afgørende indsats for et bedre klima. I samtlige dele af transporterhvervet, herunder i luftfarten, har man en klar ambition om en forpligtende klimaindsats med bindende mål.

”Vi er alle mobilister: Vi går, vi cykler, vi kører bil, taxa og bus, vi tager toget, letbanen eller metroen. Og vi sejler og flyver. Derfor skal vi investere i det samlede transportsystem og i bedre sammenhæng mellem transportformerne. Det gælder i vejnettet og den kollektive trafik, men også i gang, cykling og i andre transportformer og løsninger, der styrker mobiliteten, men også gør noget godt for eksempelvis sundheden og klimaet, og som understøtter lette skift at transportmidler.”

Indlæg den 10. september – del 2

Sophie Hæstorp Andersen

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har ansvaret for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, psykiatrien og socialområdet. Regionen bidrager gennem trafikbestillinger, analysearbejde og konkrete tværgående udviklingsprojekter til en sammenhængende, grøn og sund mobilitet.

“Vores analyser viser, at vi skal skabe plads til 20 procent flere pendlere inden 2035. Derfor vil vi gøre det lettere at kombinere tog, bus, letbane, metro og cykelture med private delebiler og samkørsel. Vi bliver nødt til at bryde barriererne ned og tænke nyt, hvis vi vil gøre det nemmere for pendlere i hovedstadsområdet at skifte bilturen alene bag rattet ud med et check ind på Rejsekortet eller en frisk cykeltur.”

Den 10. september – del 2

Louise Eklund

Deputy Governor i Region Skåne

Louise Eklund is the Deputy Governor of Region Skåne and Chair of Innovation Skåne. She holds a Ph.D in History with a degree in Philosophy, Politics and Economics from Oxford University. Louise Eklund belongs to the Liberal Party in Sweden. Her focus areas are research, innovation and green policies.

Johanna Grant

Ordförandre, Gröna Bilisters Styrelse och Zeromission

Gröna Bilister har under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. De säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.

“Ett ändrat beteende är nyckeln för att nå både klimatmål och utveckla mer levande och hållbara städer. Som mobilist är man en viktig del av lösningen. Som mobilist reser du mer effektivt och råder bot på resursslöseri.”

Den 10. september – del 1

Anna Lindén

Ansvarig för Mobilitetsområdet i 2030-sekretariatet, Sverige 

Anna Lindén er ansvarig för Mobilitetsområdet i 2030-sekretariatet i Sverige. 2030 sekretariatet är en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik. 

”Att förändra människors transportmönster och resebeteende är grundläggande för att nå en fossiloberoende transportsektor 2030. Jag vill vara brobyggaren som hittar drivkrafter och stöttar näringslivet att vrida affärsmodellerna åt rätt håll, stöttar politikerna i att forma regelverken som gynnar omställningen mer än försvårar, så att individerna verkligen får det lätt att göra rätt. Med ökat fokus på beteendet kan vi visa att omställning är både nödvändig, attraktiv och möjlig.”

Den 10. september – del 2

Anette Enemark

Mobilitetschef, Movia

Europæisk ekspert i mobilitetsplanlægning og ophavsmand til mange kommunale og regionale mobilitetsprojekter. Movia arbejder med mobilitet på tværs af alle transportformer for at opfylde visionen om, at man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland.

”Mobilitetsplanlægning er ikke en ny opfindelse. Men det bedste middel til at nå samfundsmål om klima, sammenhæng og sundhed. Med en dagsorden hvor samarbejde mellem organisationer, mellem det det private og det offentlig, mellem land og by er nøglen.”

Ekspertindlæg den 10. september – del 2

Trine Græse

Borgmester, Gladsaxe Kommune 

Gladsaxe er Danmarks første og førende Verdensmålskommune.

”Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab både lokalt og globalt. I kommunerne har vi en helt særlig rolle og mulighed. For det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel. Med Gladsaxestrategien giver vi vores bud på, hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling globalt, ved at handle lokalt.”

Den 10. september – del 2

Carsten Rasmussen

Borgmester, Lejre Kommune 

Lejre arbejder med fremtidens bæredygtige landsbyer.

”Vi ønsker at udvikle bæredygtige landsbyer. Transport udgør 50% af kommunens CO2-udledning, og vi mangler stadig at finde ud af, hvordan en bæredygtig mobilitet kan forme sig i landsbyer. Derfor vil vi i gang med at afprøve de mange nye transportløsninger, der efterhånden er kommet på markedet, og se hvordan de kan fungere i vores landsbyer.”

Den 10. september – del 2

Ditte Haugaard Clausen 

CSR og Public Affairs Manager, KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD har omkring 3.200 ansatte.

KMD ligger 15 kilometer fra København. KMD får lavet en transportundersøgelse hvert andet år. Den seneste viste, at 38 procent af de medarbejdere, der har under 5 kilometer til arbejde, kører i bil til arbejde, mens 56 procent tager cyklen. Der er derfor grundlag for forandring.”

Indlæg den 10. september – del 2

Malene Freudendal-Pedersen

Professor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet

Verdensmålene sætter en ny dagsorden – også for transporten. Men hvordan indretter vi fremtidens byer? Hvordan skaber vi sammenhæng på tværs af regionen? Og hvordan bliver ideerne til virkelighed?

”Mobilitet spiller en grundlæggende rolle for, hvordan samfundet og byerne organiseres kulturelt, social, økonomisk og fysisk. Når vi skal diskutere, hvordan fremtidens mobilitet skal udforme sig, og hvilke byer og regioner, den skal skabe, nytter det ikke noget at planlægge i små enheder. Danmark er, trods alt, et lille land. Hvis vi stræber mod at opfylde verdensmålene, er det vigtigt, at vi, som det lille land vi er, skaber en sammenhængende national plan for et effektivt og varieret mobilitetssystem. Et system, der i høj grad bliver baseret på adgang i stedet for ejerskab, og hvor fysisk bevægelse er en integreret del.”

Den 10. september, del 1

Birgitte Hoffmann

Lektor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
Den 11. september

Klaus Bondam

Direktør, Cyklistforbundet

Cyklistforbundet arbejder for en stærk og levende cykelkultur med de enorme sundhedsmæssige og klimamæssige fordele, der ligger i det. Den stærke, danske cykelkultur er ikke kommet af sig selv – og den forsvinder mellem fingrene på os, hvis vi ikke passer på i disse år, hvor færre og færre danskere cykler..

”Transportpolitikken har i den grad brug for et paradigmeskift. Vi kan ikke motorvejsbygge os ud af de trafikale problemer, men er nødt til at styrke mobiliteten i det danske transportsystem”

Den 10. september – del 2

Carin Daal

Initiativkoordinator, Giv Akt Skåne / Malmö Works

Malmö Works är ett företagsinitiativ som verkar för fler schyssta jobbresor. Initiativet drivs av nio företag, där ibland IKEA, Skanska och Hövding, med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken.

”Ska Malmö stad lyckas med sitt hållbarhetsmål måste näringslivet vara med och bidra. I Malmö Works jobbar vi tillsammans för att vi tror att vi kan förändra världen.”

Den 10. september – del 2

Anne Katrine Harders

PhD og vært

Vært for MorgenDAC med emner som Verdensmål, arkitektur og byudvikling. Projektleder på Baseline for verdensmålene for 2030-panelet. Ph.d. i bæredygtig byudvikling fra DTU og AAU.

”Jeg tror på, at den bæredygtige by er et sted, hvor der er godt leve. Men hvordan ser sådan en by egentlig ud? Er der skyskrabere og selvkørende biler eller bycykler og vild natur? Vi har muligheden for at være med til at forme vores omgivelser. Og det er mit håb, at vi gør det – uanset om vi er borgere, politikere eller arbejder med byudvikling.”

Moderator den 10. september – del 2

Poul Erik Lauridsen

Direktør, Gate 21

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der sammen arbejder for at accelerere den grønne omstilling – også inden for transport.

”Vores transport udgør en massiv del af den samlede klimabelastning – og der er ikke noget quick-fix. Derfor er vi nødt til tænke nyt og rykke sammen – både fysisk i vores transport og i samarbejder på tværs af sektorer. Sammen kan vi løfte den komplekse opgave og skabe bæredygtige løsninger i transporten.”

Den 10. september, del 2

Anders Nilsson

Project coordinator, Innovation Skåne

Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Innovation Skåne erbjuder innovationsledning och stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare, driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell tillväxtpotential.

”Jag vill att varje förflyttning av varor och personer sker hållbart och hälsosamt för alla människor och planeten. Vi har inte råd att vänta på att någon annan ska lösa de stora utmaningar vi har här och nu.”

Moderator den 10. september – del 1

Anna Thormann Boesen

Programleder for Bæredygtig Mobilitet, Gate 21

Gate 21 er en partnerorganisation for grøn omstilling og grøn vækst i Greater Copenhagen. Anna har blandt andet faciliteret partnerskaber som Formel M, Test en Elcykel, Moving People og Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen.

”Indenfor en meget kort årrække skal vi sadle om for at reducere vores CO2-udledning og skabe vejen for et bæredygtigt samfund. Det kræver meget ambitiøse samarbejder, nytænkning og visioner.”

Moderator den 10. september – del 1